|<<| > |seuraava
Strategia

Liiketoiminnan strategiat

Tuotekehitys pohjautuu yrityksen liiketoiminnan ja markkinoiden strategioihin (Sipilä 1999, 34). Yrityksellä on oltava selkeä käsitys mitä palveluja kannattaa tuottaa ja kenelle niitä halutaan tuottaa[...]

Liiketoiminnan strategiat

 

Prosessina Strategia-analyysit ovat jatkuvia ja syklisiä. [välillä pysähdytään analysoimaan ja suunnittelemaan strategiaa, välillä operoidaan eli toimitaan stratgisten suuntaviittojen mukaan, jolloin saadaan kokemusta uuden analyysin pohjaksi.]

Analyysissa kartoitetaan [nykytila], josta jalostetaan sisäinen [tavoitetila]. Analyysin tuloksena saadaan myös yrityksen [kriittiset menestystekijät]. Tavoitetilasta jalostetaan julkistettava [strategiajulistus].

Yritysstrategia

Yritysstrategia kertoo yrityksen identiteetin ja ydinosaamisen. ydinosaamisen avulla varmistetaan profiloituminen (=asemointi) ja [kilpailuetu] markkinoilla. Ydinosaamisella ei sellaisenaan kuitenkaan ole paljoakaan arvoa, ellei sitä jaeta muiden hyödyksi. Sipilän sipulimallissa ydinosaaminen ja osaamistietokannat jalostetaankin tuotteiksi asiakkaille. Tätä osaamista onkin jo paljon helpompi markkinoida (Parantainen 2007, 82).

Erikoistuminen

Useimmat asiakkaat ovat etsimässä tuotteittesi avulla ratkaisua johonkin ongelmaansa. Koska asiakas kokee, ettei itse pysty ratkaisemaan ongelmaansa, etsii hän hintalaatusuhteeltaan parhaan asiantuntijan (Parantainen 2007, 66). Siis tuotetta tarjoavan yrityksen kannattaa erikoistua ja erikoistua juuri sille alueelle, jossa yrityksen ydinosaaminen ja osaamistietokannat ovat.

Yritysstrategia-analyysi

Yritysanalyysissä arvioidaan omia sisäisiä vahvuuksia ja heikkouksia. Analyysityövälineitä on useita, esimerkiksi Sipilän (1999, 40) [sipulimalli].Sipilän sipulimallissa on sipulin kerrokset ovat ydinosaaminen, osaamistietokannat ja tuotteet. Sipulin ulkopuolelle nimetään sidosryhmät.

Sipilän sipuli (linkki)

Kuva. Sipilän (1999, 40) sipuli.

{Tuotteiden suunnittelussa on hyödyllistä ajatella toimintaa kerroksittaisena kokonaisuutena, sipulirakenteena. Sipulin ytimen muodostaa ydinosaaminen, sitten tulee osaamisalueet ja ylimmän kerroksen muodostavat tuotteet.. Sipilän sipulimallissa analyysi lähtee nimeämällä sipulin ytimeksi organisaation ydinosaamiset ja identiteetti. Ydinosaamiseen kuuluu abstraktit ominaisuudet, kuten määrätietoisuus, uteliaisuus, visuaalisuus, loogisuus, kielellinen lahjakkuus tai motooriset kyvyt. Kilpailuetua tuovat ydinosaamisten kehittyminen on erittäin haasteellista ja vaatii pitkäjännitteisyyttä. Ydinidea, -toiminta ja -tuote vastaa kysymyksiin miksi, millä perusteella. Ns. Wordl Class- ajattelumallissa ”Ydinosaamisella (core competencies) todellisena strategisena vahvuutena tarkoitetaan sellaista yksilön, työryhmän, yrityksen tai alueellisen osaamistihentymän jalostusverkkoon antamaa kontribuutiota, jonka kyseinen yksilö, työryhmä, yritys tai alueellisen osaamistihentymä hallitsee parhaiten maailmassa.” (Raivola -Vuorensyrjä, 1998.)

Osaamistietokannat ovat ydinosaamisen avulla synnytettyä käyttökelpoiseen muotoon jalostettua kilpailuetua, koulutusta tai tietovarastoja, kuten tekniset investoinni,t osaamispääomainvestoinni,t tietoinvestoinni,t erityspiirteet, organisaation muisti, tietojärjestelmät ja laatujärjestelmät. Tällöin mitataan tuotekehityspanostusta, avainhenkilöiden koulutusta, kokemuksesta ja osaamista sekä teollisuusoikeuksien hallintaa.

Tuotekerroksessa kuvataan ydintuotteita, joita syntyy ydinosaamisesta ja osaamistietokannoista. Tuotekerros kertoo myös yriotyksen visioista.

Sipulin ulkopuolella sijoitetaan tuotekerroksesta kiinnostuneita sidosryhmäläisiä, kuten asiakkaat, partnerit, rahoittajat, tuottajaverkostot ja yhteiskunta .

Lue lisää [Sipilä 1999], 40-49.}

[SWOT]-nelikenttäanalyysi on tapa jäsentää asioita kirjaamalla muistiin vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.

SWOT

Vahvuudet

 

Heikkoudet

 

Mahdollisuudet

 

Uhat

 

Neliökentän avulla voidaan pyrkiä hyödyntämään vahvuudet, käsitellemään heikkoudet ja tunnistamaan tyylit.

[Strategiakartta] toimii sekä analyysivälineenä että strategiajulistuksena.

Linkki strategiakarttaan

 

Markkinastrategia

Markkinastrategiaan kuuluu mm. strateginen [asemointi markkinoilla] {Yritys voi toimia markkinoilla edelläkävijänä, markkinarakoilijana, markkinajohtajana, seurailijana, haastajana, kopioijana} ja [kohderyhmästrategia]. {Kohderyhmästrategia kertoo kenelle palvelu halutaan tuottaa.}

Markkinastrategia-analyysi

Markkina-analyysissä arvioidaan [megatrendejä], ympäristön [heikkoja signaaleja], kilpailijoita, yleensä toimialan kehitystä, logististen ratkaisujen kehitysnäkymiä ja asiakkaiden ostovoimaa.

Sidosryhmästrategia

Yritys määrittelee minkälaisessa verkostossa ja missä roolissa siitä verkostossa toimii. Verkostoon kuuluu [asiakkaiden] lisäksi mm. [partneri]kumppanit, [allianssi]yhteistyö, [rahoittajat]. Myös palvelutuotteen [kohderyhmä] saattaa kuulua verkostoon.

Jokaisella sidosryhmäläisellä on omat tavoitteensa ja vaatimuksensa. Eri toimijoilla on myös erilaiset resurssit. Menestys vaatii kaikkien näiden resurssien ja tarpeiden tasapainottamista. Valmistaja haluaa varmistaa käyttöpääoman riittävyyden, jotta tuotantoa voidaan ylläpitää. Markkinoijan tehtävänä on varmistaa, että keksintö muodostuu omaksi tuotteekseen, jolla on markkinahinta, sopiva markkinapotentiaali, tarkoituksen mukainen jakelukanava ja että se oikeaan aikaan tuotu markkinoille. Vaikka eri toimijat voivat olla sama fyysinen organisaatio, on jokaisen toimijan erityispiirteet otettava huomioon tuotteistamisen aikana. (Keksintösäätiö KEKSI 1/2001, 10.)

Sidosryhmien toimivuuteen liittyy mm. verkottuminen, erityisesti tärkeimpien asiakkaiden, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Rahoitusta eli yrityksen taloudellista tilannetta mittaroidaan omistajarakenteella, investointitarpeilla sekä omistajien ja muiden rahoittajien valmiudella tukea toiminnan kehittämistä investoinneilla.

----------------wiki------------------------

Verkostoteorian mukaan alueen kasvu on riippuvainen verkoston kehittymisestä ja keskuksen vetovoimasta. Tuotanto tapahtuu keskuksissa, joita yhdistävät vuorovaikutusverkostot.
Verkostoistuminen
ydinosaaminen (core competencies)
keskukset (nodes) – virrat (flows) –yhteydet (links)
jatkuva vuorovaikutus -> toiminnan kehittyminen

 

-----------wiki päättyy---------------------------

Sidosryhmästrategia-analyysi

Sidosryhmästrategia-analyysissä tarkistetaan (siltä osin kuin sitä ei muissa analyyseissä ole tehty), ketkä ovat kumppaneita ja millaisessa roolissa he ovat verkostomme toimijoina.

 

Hmmm. Miten saada asiantuntijoiden, organisaation, asiakkaiden ja rahoittajien tavoitteet samansuuntaisiksi: Yhteisen strategisen suunnittelun avulla. Muunkin typpistä yhteistoiminnallisuutta tarvitaan, samoin välillä etäännyttämistä ydintoiminnansta ja muunlaisten ajatusten pohdiskelua. Vapaamuotoiset ja vapaaehtoiset kahvikuppikeskustelut ovat tärkeä osa paitsi organisaation viestintää myös yhteisen strategisen suunnittelun pohdiskelua.

 

Käsitteitä

[strategia] {Strategia on toimintamalli, eteenpäin suuntautunut ja harkittu valinta, yrityksen toiminnan punainen lanka. ”Strategia on etukäteen ajattelemista; taktiikan olennaisimmat tekijät ovat nopeus ja yllätys.” Frederik Suuri. ”Onnistuneen strategian päämäärä on vihollisen täydellinen tuhoaminen” Aleksanteri Suuri.}

[yritysstrategia] {Määrittele käsitettä oppimispäiväkirjaan, blogiin tai opintojakson wikiin}

[sidosryhmästrategia] {Määrittele käsitettä oppimispäiväkirjaan, blogiin tai opintojakson wikiin}

[tuotestrategia] {Määrittele käsitettä oppimispäiväkirjaan, blogiin tai opintojakson wikiin}

[tuotteistamisstrategia] {Määrittele käsitettä oppimispäiväkirjaan, blogiin tai opintojakson wikiin}

[ydinosaaminen] {Ydinosaamisella (core competencies) todellisena strategisena vahvuutena tarkoitetaan sellaista yksilön, työryhmän, yrityksen tai alueellisen osaamistihentymän jalostusverkkoon antamaa kontribuutiota, jonka kyseinen yksilö, työryhmä, yritys tai alueellisen osaamistihentymä hallitsee parhaiten maailmassa.” (Raivola -Vuorensyrjä, 1998). Määrittele käsitettä ja esimerkkejä oppimispäiväkirjaan, blogiin tai opintojakson wikiin.}

[osaamistietokanta] {Määrittele käsitettä ja anna esimerkkejä oppimispäiväkirjaan, blogiin tai opintojakson wikiin}

[Benchmarking] {Benchmarking on vertaamista parhaaseen tunnistettuun toimintatapaan. Määrittele käsitettä ja anna esimerkkejä oppimispäiväkirjaan, blogiin tai opintojakson wikiin}

Tehtäviä

|<<| > |seuraava

H-H | Tiina Koskelainen | 22.08.09