Artikkeli: Yhden selittäjän regressio

Voit tarkastella kahden määrällisen muuttujan riippuvuutta hajontakuvion avulla. Lisäksi voit laskea lineaarisen riippuvuuden voimakkuutta mittaavan korrelaatiokertoimen. Jos haluat selvittää tarkemmin riippuvuuden luonnetta tai hyödyntää riippuvuutta ennustamistarkoituksiin, niin voit mallintaa riippuvuutta regressiomallin avulla.

Lineaariset regressiomallit - regressio.pdf

Lineaarisen regressiomallin avulla voit mallintaa yhden tai useamman selittävän muuttujan ja yhden selitettävän muuttujan välistä riippuvuutta. Mallissa mukana olevien muuttujien täytyy olla määrällisiä. Selittävien muuttujien joukossa voi kuitenkin olla kategorisia muuttujiakin. SPSS- ja Excel-esimerkit:

Aikasarjaennustaminen - ennus.pdf

Aikasarjaennustamisessa oletetaan, että toteutuneiden havaintojen muodostama aikasarja sisältää informaatiota, joka auttaa tulevien havaintojen ennustamisessa. Käytettävä ennustusmenetelmä riippuu siitä, minkälaista systemaattista vaihtelua aikasarjassa havaitaan. Excel-esimerkit:

Todennäköisyyslaskentaa ja -jakaumia - toden.pdf

Satunnaisilmiöt ovat ilmiöitä, joiden lopputulokseen sattuma vaikuttaa. Tällaisten ilmiöiden lopputulosta ei voida varmuudella ennustaa. Sen sijaan monien satunnaisilmiöiden kohdalla voidaan selvittää todennäköisyydet eri lopputuloksille. Joillekin satunnaisilmiöille lopputulosten todennäköisyydet ovat tarkkaan laskettavissa (esimerkiksi ruletti ja monet muut uhkapelit). Joillekin satunnaisilmiöille taas voidaan arvioida eri lopputulosten todennäköisyydet historiatiedoista (tilastollinen todennäköisyys). Monien satunnaisilmiöiden voidaan olettaa noudattavan likimain jotain mallia (todennäköisyysjakaumaa). Excel-esimerkit:

Lineaarinen optimointi - optim.pdf

Päätöksentekotilanteessa on usein taustalla tarve päästä asetettuun tavoitteeseen huomioiden toimintaympäristön asettamat rajoitteet. Varsinainen päätös kohdistuu nk. päätösmuuttujiin, joiden arvoihin päätöksentekijä voi tiettyjen rajojen puitteissa vaikuttaa. Tavoitteena voi olla esimerkiksi voiton maksimointi tai kustannusten minimointi. Rajoitteina voivat olla esimerkiksi rajalliset resurssit (aika, työ, materiaali, raha, jne.), rajoittavat ohjeistukset (tuotteen täytyy täyttää tietyt laatuvaatimukset jne.) tai kysyntää koskevat rajoitukset. Excel-esimerkit:

Toimitusketjun hallinnan työkaluja - toimitusketju.pdf

Monisteen aiheina tilastollinen laadunvalvonta, kysynnän ennustaminen, varaston hallinta ja lineaarinen optimointi. Excel-esimerkkejä: