7. YRITYKSEN TALOUDELLINEN SUUNNITTELU

TÄMÄN AINEISTON PÄIVITYS JA LINKKIEN TESTAUS ON PÄÄTTYNYT SYKSYLLÄ 2017.


Liikeidea puetaan numeroiksi eli budjetoidaan suunnitelmat: tehtyjen suunnitelmien ja numeroiden välinen yhteys on osoitettava. Osabudjetit sijoitetaan mieluiten suunnitelmien yhteyteen, kokoavat taulukot voivat olla liitteenä. Käyttäkää tekstissä riittävästi viittauksia niin että ao. numerotiedot löytyvät helposti. 

Selvitetään siis
*Mitä liikeidean toteuttaminen maksaa eli pääoman tarve
*Mistä rahat hankitaan eli rahoituslaskelma
*Onko liikeidea kannattava eli tulosennuste

Budjetointi on myös liikeidean testaamista:  jos suunnitelmat laskelmien perusteella osoittautuvat vaikeiksi toteuttaa voidaan

*luopua leikistä (no ette te tällä opintojaksolla enää...)
*kehittää liikeideaa edelleen
*etsiä uutta rahoittajaa, liikekumppania
*etsiä uusi, kannattavampi idea (jos tällä opintojaksolla ehtisitte... ette ehdi, joten suosittelen kahta keskimmäistä vaihtoehtoa)

- muistutetaan vielä mieliin yrityksen taloudelliset tavoitteet

*yrityksen pitää tuottaa voittoa: kannattavuus (lähtekää siitä, että vähintään nollatulokseen tulisi päästä; kriittisen myynnin laskemisesta tässä luvussa myöhemmin)
*
yrityksellä pitää olla tarpeeksi rahoitusomaisuutta lyhytaikaisten velkojen katteeksi: maksuvalmius

HUOM. Taloudellinen suunnittelu on tietysti myös jokapäiväistä maksuvalmiuden ja tulojen ja kustannusten seurantaa, rahan virtojen tasapainottamista -> oletteko osana toimintasuunnitelmianne huomioineet, miten maksuvalmiudesta huolehditaan?
*yrityksen oltava vakavarainen: oman pääoman osuus kokonaispääomasta "mahdollisimman" suuri (yleensä edellytetään n. 20-30 %:n omarahoitusosuutta; koskaan tuskin voi olla liikaa - mutta toisaalta: rahaa ei saa myöskään makuuttaa yrityksessä "laiskana"
)

PÄÄOMATARPEEN LASKEMINEN

Yritystoiminnalle on luonteenomaista, että kustannuksia joudutaan maksamaan ennen kuin saadaan tuloja

*luotava toiminnan puitteet: KÄYTTÖOMAISUUS

*juoksevaan toimintaan tarvitaan rahaa: KÄYTTÖPÄÄOMA

- on oltava rahaa maksaa laskut - rahaa on oltava kassassa (tilillä)

- täytyy voida myydä laskua vastaan tuotteita -> rahaa sitoutuu myyntisaamisiin

-varastossa oltava raaka-aineita / tuotteita varalla (jos on varastoja)
-tuotantoprosessissa  keskeneräisiä töitä
---> siis rahaa sitoutuu vaihto-omaisuuteen

HUOM! Jos tavarantoimittajat myyvät laskua vastaan, tämä vähennetään käyttöpääoman tarpeesta!

 

MUUTAMIA HUOMAUTUKSIA SUUNNITTELULASKELMIIN

Edellä yksityiskohtaisesti täsmennetty liikeidea antaa pohjan myös suunnittelulaskelmille. Aluksi siis laaditaan investointilaskelmat, arvioidaan kokonaisuudessaan muuten tarvittava rahan määrä (käyttöpääoma) ennen kuin toimintaa edes varsinaisesti aloitetaan, tarvittava käyttöpääoma ensimmäisiksi toimintakuukausiksi, sitten täsmätään käytettävissä olevat rahan lähteet kokonaisrahantarpeen kattamiseksi ja sitten tutkitaan yrityksen kannattavuusnäkymät ensimmäiselle toimintavuodelle. Mikäli ensimmäinen vuosi tuottaa tappiota, on syytä selvittää tappion kattaminen ja tehdä tulosennuste myös 2-3 seuraavalle vuodelle. Pyrkikää kuitenkin hiomaan suunnitelmanne sellaiseksi, että pääsisitte vähintään nollatulokseen. Jos taas tulosprosenttinne näyttää selvästi toimialan keskiarvoa suuremmalta, pitäisi hälytyskellojen vähän soida: mitä niin erinomaista suunnitelmassamme on, että lyömme laudalta alalla jo mahdollisesti pitkäänkin toimineet ja asiakaskuntansa vakiinnuttaneet kilpailijat... Onko kustannuspuolelta unohtunut jotakin? Onko myyntiennuste epärealistinen kapasiteettinne ja markkinointinne huomioon ottaen?

Tässä vaiheessa on erityisesti muistettava, että laskelmat tehdään yrittäjää itseään varten toiminnan suunnittelun ja arvioinnin apuvälineiksi. Laskelmien tulee pohjautua mahdollisimman realistisiin lukuihin.Suunnittelulaskelmissa voi käyttää apuna rahoituslaitosten yleisesti käyttämiä, Yritystutkimusneuvottelukunnan laatimia T-lomakkeita. Muitakin malleja löytyy (esim. erilaisista yrityksen perustamisoppaista); myöhemmin tällä sivulla  malli aloituslaskelmista. Tehkää itse tarvittaessa tarkemmat erittelyt!

Investoinnit

Tyypillisimpiä virheitä aloittelevalle yrittäjälle on pääomatarpeen alimitoitus: investointien aiheuttama pääomantarve lasketaan minimiin ja itse toimintaan sitoutuvaa pääomaa ei oteta huomioon lainkaan. Väärin arvioitu pääomantarve aiheuttaa ongelmia myös rahoituksessa. Tällöin esim. pitkävaikutteisia investointeja saatetaan joutua kattamaan lyhytaikaisilla lainoilla.

Kootkaa tarvittavat summat mallin mukaan (tämän olette varmaankin tehneet jo tuotantosuunnitelman yhteydessä?); useimmiten on syytä tehdä myös tarkennettuja erittelyjä. Reaaliprosessin kuvaus antaa pohjan pääomantarpeen määritykselle. Käyttöomaisuuden hankinnoissa verratkaa hankintavaihtoehtoa aina myös vuokraukseen / leasingiin. Onko mahdollista hankkia jotakin myös käytettynä? Tarvitsetteko kunnostustöihin todella kaupungin kalleimman remonttifirman - eikö ystäväpiiristä löytyisi talkooapua tai edes halvalla tekeviä kavereita?

Investointilaskelmissa pitää varautua mahdollisiin kustannusylityksiin - jos käytätte arviosummia, arvioikaa ne yläkanttiin.

Käyttöpääoman tarvehan lasketaan seuraavasti

Käyttöpääoma= myyntisaamiset (+ mahd. muu rahoitusomaisuus) + vaihto-omaisuus(=varasto) + maksetut ennakot - ostovelat - saadut ennakot

Myyntisaamisiin sitoutuvan rahamäärän arvioimiseksi on arvioitava asiakkaiden keskimääräinen maksuaika, jonka jälkeen sitoutuva pääoma voidaan laskea seuraavasti:

Vuotuinen liikevaihto x maksuaika (kk)  / 12

Huomioikaa tämä, jos osa ensimmäisten toimintakuukausienne rahantarpeesta on tarkoitus kattaa syntyvällä tulorahoituksella (ja teillä on laskutusasiakkaita).
Luottotiedoista ks. huomautus tämän sivun lopussa.

Vaihto-omaisuus: Tuotannollisen yrityksen on varauduttava siihen, että rahaa tarvitaan raaka-aineisiin, puolivalmisteisiin ja valmiiden tuotteiden varastoon. Jos jälleenmyytte valmiita tuotteita, tarvitsette todennäköisesti myös varastoja.   Riittävä toimituskyvyn ylläpitäminen siis lisää käyttöpääoman tarvetta. Raaka-aineisiin sitoutuva rahamäärä voidaan laskea:

Vuotuiset raaka-aineostot  x varastointiaika (kk) /12

Tuotetta jalostettaessa varaston arvo kasvaa ja siihen sisältyy myös tehtyä työtä ja palkkakustannuksia. Valmistevarastoon sitoutuva pääoma lasketaan

Keskimääräinen varaston arvo € /v x varastointiaika (kk) / 12

Puolivalmisteet on yksinkertaisinta sisällyttää valmisvarastoon, koska niihin uhrattujen kustannusten määrä vaihtelee ja voi olla vaikeasti arvioitavissa. 

Edelleen eritelkää muutkin alkukuukausien kustannukset (ks. malli ! - näistäkin tarvittaessa tarkemmat erittelyt) ja huomatkaa, että kaikissa hankinnoissanne hinta sisältää arvonlisäveron!

Maksetut ennakot: Jos liiketoimintanne on esimerkiksi juhlien tai seikkailutapahtumien tms. järjestämistä, ja käytätte ulkopuolisia palveluntarjoajia (vuokraatte tapahtumatiloja, varaatte ohjelmapalveluyrityksiä - näin mahdollisesti teette), joudutte erittäin todennäköisesti maksamaan varaus- tai ennakkomaksuja. Nyrkkisääntönä voitaneen pitää noin kolmasosaa kustannuksista.

Ostovelat: Käyttöpääoman tarvetta pienentävät puolestaan ostovelat, joiden määrä voidaan arvioida seuraavasti:

Aine- ja tarvikeostot ja (tai) tavaraostot € /v x maksuaika (kk) / 12

HUOM! uudet yritykset eivät yleensä aluksi saa pitkiä maksuaikoja ostoilleen, koska ei ole vielä suhteita tavarantoimittajiin. Usein ei ole muuta mahdollisuutta kuin maksaa käteisellä.

Saadut ennakot: Vrt. liiketoiminta maksettujen ennakoiden kohdalla: periaatteessa voisitte tietysti itsekin pyytää ennakkoja omilta asiakkailtanne, mutta käytännössä tämä on alkavalle yritykselle hyvin vaikeaa. Asiakkaallehan täytyisi olla joku vakuus siitä, että hän saa tilaamansa palvelun sopimuksen mukaisesti. Miten varmistatte luotettavuutenne jos tai kun ei ole aikaisempia näyttöjä ja referenssejä? Konsulttiyritykset eivät laskuta mitään ennakkoon, vaan vasta sitten kun toimeksianto on loppuun suoritettu.

. Rahan tarpeen laskemisessa on huomioitava paitsi ennen toiminnan aloitusta syntyvät kustannukset (toimintapuitteiden luominen; yritys on tietysti jo perustettu, koska kaikki hankinnat ja valmistelut on pystyttävä laittamaan sen piikkiin), myös kaikki kolmen ensimmäisen kuukauden kuluessa katettavat kustannukset - siis ennen kuin tulorahoitusta syntyy riittävästi. Katettava ajanjakso on toimialakohtainen - tuotannollisissa yrityksissä voi kestää hyvinkin useita kuukausia toiminnan aloittamisesta ennen kuin yhtään myyntieuroa kilahtaa yrityksen tilille. Palveluyrityksessä raha luonnollisesti alkaa kiertää nopeammin. Koska sentintarkkoja laskelmia ei voida tehdä, ja koska usein laskelmista jotakin unohtuu, on tähän syytä varautua kustannusylitysvarauksella (esim. 20% lasketusta käyttöpääoman tarpeesta)

Rahoituslaskelma

Vieraan pääoman hankintaa suunniteltaessa periaatteena on, että pääomantarpeesta maa-alueet, rakennukset, koneet, kalusto sekä muut pitkävaikutteiset hankinnat rahoitetaan pitkäaikaisilla luotoilla tai omalla pääomalla. Lyhytaikainen pääomantarve katetaan lyhytaikaisilla luotoilla. Huomioikaa myös lainojen korot ja lyhennysohjelmat.

Rahoituslaskelmissa suosittelen käytettäväksi myös luotollista tiliä (joustotiliä tms.) Aloittavalla yrityksellä ei siis vielä ole välttämättä kertynyt tulorahoitusta!
Rahoituslaskelmamalli rahan lähteiden esittelyn jälkeen.

 

LASKELMAERITTELYMALLEJA TALOUDELLISTA ARVIOINTIA VARTEN:

MITÄ LIIKEIDEAMME / YRITYSHANKKEEMME TOTEUTTAMINEN MAKSAA.

Investointilaskelma

Omaisuuden hankinta ennen aloitusta (käyttöomaisuus) - malli investointilaskelmasta Toimintasuunnitelmat - luvussa kohdassa Tuotantosuunnitelma. Tehkää sen perusteella yhteenvetotaulukko tähän.

Käyttöpääomalaskelma

Esimerkkejä juoksevista kustannuksista esim. BusinessOulun sivuilta.

Kustannukset ennen toiminnan aloittamista ja myyntituottoja & kustannukset ainakin kolmelta ensimmäiseltä toimintakuukaudelta (kootkaa summat toimintasuunnitelmien yhteydestä) :

 
Perustamiskustannukset                                                         
Raaka-aine- ja puolivalmistevarasto                        
Valmistevarasto, myyntivarasto
Maksetut ennakot                                
Ostovelat   (-)                       
Vuokra                                                                         
Puhelinkustannukset
Tietoliikenne
                                                               
Sähkö                                                                          
Liikkuminen                                                                
Palkat (ks. laskelmamalli organisointisuunnitelman yhteydessä)                                    
Markkinointi (ks.
laskelmamalli markkinointisuunnitelman yhteydessä)
Muut juoksevat kustannukset (mitä?)
                         
Myyntisaamiset asiakkailta                                      
 
Käyttöpääoma yhteensä   
+ Kustannusylitysvaraus (n. 20% käyttöpääomasta)

YRITYSHANKKEEN KOKONAISRAHANTARVE SAADAAN, KUN INVESTOINNIT, KÄYTTÖPÄÄOMA JA KUSTANNUSYLITYSVARAUS LASKETAAN YHTEEN.

---> KOKONAISRAHANTARVE               €

Huomioitteko todella kaikki aloituskustannukset?

                                                                  

                     MISTÄ RAHAA ?

OMA RAHOITUS

OMISTAJIEN SIJOITUS: PÄÄTÖSVALTAISET OSAKKAAT / YHTIÖMIEHET
Myös koneet, laitteet (apportti; lausunto tilintarkastajalta ja merkintä perustamiskirjaan / yhtiösopimukseen) voivat olla osa omaa pääomaa. Oman pääoman sijoitus hankkeeseen lisää sen uskottavuutta: se on merkki myös ulkopuolisille rahoittajille yrittäjän sitoutumisesta liiketoimintaan. Tavoite voisi olla "mahdollisimman paljon" oaa pääomaa - tuskin sitä kuitenkaan liikaa tulee.

Tässä työssä voidaan käyttää vähän mielikuvitusta: kullakin mukaan tulevalla yrittäjällä voidaan kuvitella olevan  minimiosakepääoman verran säästöjä, jotka hän tarvittaessa voi sijoittaa yritystoimintaan. Jos jollakulla teistä on OIKEASTI enemmän rahaa, tietysti sitä voidaan käyttää suunnitelmassa (en vaadi tiliotteita liitteeksi :-) - mutta muistakaa, että yltiöpäinen mielikuvituksen käyttö vie pohjan koko suunnitelman realistisuudelta

Jos osakeyhtiössä on useita osakkaita, harkitkaa tarkasti omistussuhteita: tasaomistus saattaa tuottaa hankalia päätöstilanteita kun esimerkiksi jonkun osakkaan sitoutuminen yritystoimintaan heikkenee ja/tai syntyy näkemyseroja toiminnan kehittämisestä. Kun yrityksen arvo on noussut, saattaa päätösvallan hankkiminen tulla pääosakkaaksi haluavalle kalliiksi.

OMISTAJIEN SIJOITUS ILMAN PÄÄTÖSVALTAA
- oy-lain mukaiset äänettömät etuosakkeet
- sijoitus vapaaseen omaan pääomaan
- ky:n äänettömät yhtiömiehet

Ulkopuolisten sijoittajien mukaantulo yritykseen aina perusteltava! Miten tuotto sovittu maksettavaksi ? Vai onko kyseessä kummi / eno / täti / kummin kaima,   joka haluaa auttaa nuorta yrittäjää alkuun ilman sen kummempia tuotto-odotuksia?

MÄÄRÄAIKAINEN PÄÄOMASIJOITTAMINEN (Venture Capital, Riskipääomarahoitus)
=oman pääoman ehtoiset sijoitukset (vähemmistöosakkuus)
- osakesijoituksia ja/tai vaihtovelkakirjalainoja, vakuudettomia lainoja
-> pääomarakenteen parantaminen

- ominaispiirteet:

*tulossidonnaisuus
*vakuudettomuus
-> rahoituksen kustannusvaikutukset siirtyvät ajallisesti toiseen (suotuisampaan) vaiheeseen
*kasvukeskeisyys
*määräaikaisuus, exitkeskeisyys
*high risk, high return", huom. kuitenkin riskipääomatakuut (Finnveran pääomatakuu)

- edut/lisäarvo yritykselle

*mahdollistaa kannattavan kasvun
*suunnittelu ja seuranta tehostuvat
*lisää muiden rahoittajien suopeutta
*alentaa muun rahoituksen hintaa
*vakuudet säästyvät muihin tarkoituksiin
*lisää osaamista yritykseen
*lisää kontakteja sidosryhmiin

HUOM! VC-rahoitus on kuitenkin vain harvoin aloittavan yrityksen rahoitusmuoto. Lähinnä kysymykseen voisivat tulla (kun liiketoimintaan liittyy erittäin suuret kasvuodotukset) yksityissijoittajat (informal venture capital, "bisnesenkelit")

- teknologiayritykset, biotekniikka, lääketiede, tietotekniikka ks. myös: SITRA 

 

*TULORAHOITUS

Tulorahoituksen kertyminen on arvioitava varovasti - se edellyttää, että yritys tuottaa myyntituloja heti alusta asti. Ensimmäisen kolmen kuukauden myynti (palveluyrityksessäkään) on vain äärimmäisen harvoin neljäsosa koko ensimmäisen toimintavuoden myynnistä. Alkavien yritysten suurin ongelma on yleensä se, että myynnin kuvitellaan kasvavan nopeammin kuin se itse asiassa kasvaa, jolloin tulorahoitusta ei synnykään kustannusten kattamiseen.

-HUOMatkaa, että jos asiakkaanne eivät ole käteisasiakkaita, saattaa myyntisaamisten kassaan tulo kestää - Paljonko olette antaneet maksuaikaa? - Miten valvotte maksuaikojen noudattamista? Varautukaa myös siihen, että vaikka maksuajat tulevat ja menevät, ja vaikka karhuaisittekin maksujanne, ne eivät silti tule (vielä); tämän ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa, että kyseinen asiakas on entinen asiakkaanne ja konkurssin partaalla. Ehkä ko. yrityksellä on samanlainen (tilapäinen) maksuvalmiuskriisi, kuin omalla firmallanne. Maksuvalmiuden seurannasta ks. tämän sivun lopussa.

 

VIERAS PÄÄOMA

1. PANKIT (Linkkejä rahoituslaitosten sivuille)

Euromääräiset luotot

- pidempiaikainen rahoitus; investoinnit tai käyttöpääoman tarve
- ehdot yksilöllisiä:

-omistajien / johdon sitoutuneisuus, pätevyys
-liikeidean uskottavuus
-yrityksen
taloudellinen menestys/luottotiedot, rahoitusrakenne
-vakuudet
-asiakassuhde, vastavuoroisuus

- markkinakorkoista: viitekorko + asiakaskohtainen marginaali
- huom. muut kustannukset (luotonvarausprovisio, toimituspalkkio)

Älkää unohtako rahoituskustannuksia laskelmistanne!

(Valuuttaluotot

- ulkomaankaupan lyhyt- ja pitkäaikaisiin investointien ja käyttöpääoman rahoitustarpeisiin
- korko kunkin valuutan kansain
välisen korkotason mukaan
- kurssiriskeiltä suojautuminen: terminointi)
Sulut tässä tarkoittavat sitä, että en suosittele käytettäväksi tässä etätehtävässä. Tekemistä ja selvitystyötä lienee muutenkin riittävästi.

Luotolliset tilit

- tasaavat kassavirtojen päivittäistä vaihtelua, varmistavat, että maksuvalmius pysyy hallinnassa kausivaihteluista riippumatta
- käyttöpääomatarpeen pitkäaikaiseen rahoittamiseen: luottoaika yleensä toistaiseksi
- asiakaskohtainen limiitti; limiittiprovisio myönnetyn limiitin määrästä
- viitekorko + marginaali; järjestelypalkkio
- huom. myös reaalivakuus tai takaus !

Pankkitakaukset

- markka/valuuttamääräisesti rajattu sitoumus, jonka pankki antaa yrityksen puolesta - siis vakuus yrityksen liikekumppanin hyväksi
- esim. sellaisen luoton vakuudeksi, joka saatu joltakin muulta luotonantajalta

HUOMIOIKAA KÄYTÖSSÄNNE OLEVAT VAKUUDET:

- pankki edellyttää aina
- kiinteistökiinnitys tai käteispantti (osakekirja, myös henkilökohtainen omaisuus, tai talletustodistus; muiden yritysten osakkeet eivät välttämättä käyttökelpoisia)
- vakuusarvo: rahamäärä, jonka pankki todennäköisesti saa, jos vakuus joudutaan realisoimaan

Rahoitussuunnitelmanne yhteydessä - jos teillä siis on vierasta pääomaa - selvittäkää, millaiset vakuudet teillä on ko. luotolle. Todellista omistusta (eli että onko osakkaalla se kämppä Töölössä oikeasti vai ei) tärkeämpää tässä fiktiivisessä suunnitelmassa on se, että ymmärretään vakuuksien merkitys - mitä vakuudeksi hyväksytään, mikä on ko. kohteen vakuusarvo.

YKSITYISTAKAUKSET: omavelkainen / toissijainen / täytetakaus. Harkintaa tässä! Kuka tulisi takaajaksi - vanhemmat? kaverit? (Takaisitteko itse kaverin lainoja?)

 

2. RAHOITUSYHTIÖT

Pohtikaa myös tätä vaihtoehtoa - vakuudet riittävät paremmin.

Leasingrahoitus

- irtaimen kone-, kalusto-, laite- tms. hankinnan rahoittaminen vuokraamalla
- pääomaa sitoutuu vain vuokrien määrä
- ei sido reaalivakuuksia
- vuokraan sisältyvä alv vähennyskelpoinen
määrät ja maksupäivät tiedossa ennakolta: helpottaa tulos- ja rahoitussuunnittelua
- kauden lopussa: edullinen jatko, osto-optio tai takaisin myyjälle

*Autojen rahoitusleasing / Ajoneuvoleasing

Investointirahoitus

- tuotantokoneiden, raskaiden ajoneuvojen, irtainten rakenteiden ja kalusteiden hankinta
-> tähdätään kohteen omistukseen: osamaksusopimus, jonka myyjä siirtää rahoitusyhtiön rahoitettavaksi
- ei reaalivakuuksia, kohde vakuutena & usein yrittäjän omavelkainen takaus tai pankkitakaus
-pääomaa sitoutuu vain kk-erien verran
-kohde kirjataan taseeseen: poistot mahdollistavat verosuunnittelun

Myyntisaamisten rahoitus (factoring)

- EI SOVELLU (yleensä) ALOITTAVAN YRITYKSEN RAHOITUSMUODOKSI ! Ottakaa selvää tästä rahoitusmuodosta myöhemmin, jos yrityksellänne on laskutusasiakkaita ja vaikeuksia käyttöpääoman riittämisen kanssa.

Ostolaskurahoitus

- yritys siirtää lyhytvaikutteisten tuotannontekijöiden ostolaskuja rahoitusyhtiön maksettavaksi sovitun kiintiön rajoissa ---> omien maksujen siirto sopivampaan ajankohtaan
- käytetystä luotosta korko & muut kulut
- vakuudet

Osamaksukaupan rahoitus

-> maksuaikaa ostajalle (yksityishenkilöille)
-siirretyt osamaksusopimukset vakuutena
- vrt. muuten factoring

 

3. VAKUUTUSYHTIÖT

Eri vakuutusyhtiöillä on erilaisia lainamuotoja aloittaville(kin) yrityksille. Rahoituksen anto perustuu aina asiakassuhteeseen ja vaatii täysin turvaavat vakuudet, usein vaaditaan pankkitakaus. Tarvittaessa voitte selvittää asiaa omasta vakuutusyhtiöstänne.

TEL -takaisinlainaus (yritys lainaa takaisin maksamiaan työeläkemaksuja) on edullinen rahoitusmuoto. Ei kuitenkaan sovellu aloittavalle yritykselle. Selvittäkää myöhemmin.

 

4. JULKINEN RAHOITUS YRITYKSEN PERUSTAMISEEN

Koska näiden erityisrahoitusten ehdot muuttuvat ajoittain, olen poistanut tästä tekstistä rahoitusmuotojen esittelyt.  Selvittäkää tämän hetkinen tilanne tekstin yhteydessä olevien linkkien kautta. Suositeltavaa on kartoittaa ensin julkisen rahan lähteet ja vasta sitten pankkirahoitus. Julkinen rahoitus saattaa olla edullisempaa (hinta, vakuudet).

LAINAT:

FINNVERA  
Finnvera -laina
Yrittäjälaina (ent. Perustamislaina)
Pientakaus, Finnvera -takaus

AVUSTUKSET:

TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTOT
Starttiraha

Palkkatuki

 ELY-KESKUKSET
- tarkat toimiala- ja sijaintirajoitukset! Selvittäkää perusteellisesti ennen kuin laskette rahoitustanne näiden varaan.

TEKES , SITRA
- tuotekehitykseen avustuksia, myös lainoja, Sitralla myös pääomasijoituksia

KEKSINTÖSÄÄTIÖ
 

MISTÄ HANKIMME PERUSTAMISESSA TARVITTAVAT RAHAT? (MALLI RAHOITUSLASKELMAA VARTEN)

 
Oma rahoitus
Oma sijoitus, oma raha                                                       
Tulorahoitus, yrityksen tuotto (3 ensimmäistä kuukautta)
 
OMA RAHOITUS YHTEENSÄ 
Mahdolliset avustukset   
Vieras pääoma
Luotonantaja 1
Luotonantaja 2                                                                       
Luotonantaja 3                                                                       
 
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
RAHAA KÄYTETTÄVISSÄ YHT.

                    Onko luoton saanti realistista ? Mitä vakuuksia voitte antaa mahdollisille luotonantajille?
                    Huomautus taulukkoon: mahdollista starttirahaa ei kirjata tähän, koska se ei ole avustus yritykselle, vaan yrittäjän henkilökohtaista tuloa. 
                    (Tekstissä starttirahan hakeminen voidaan mainita perusteluna pienemmille yrittäjän palkkakustannuksille.

Vakuus Käypä arvo Vakuusarvo
(kohde) % edellisestä = €
(kohde) % edellisestä = €

Entä maksettavien korkojen suuruus ja lyhennyserät?

korot € / kk € / v
  € / kk € / v
lyhennykset   € / v

Huomatkaa (myöhemmin tehtävässä) yritystoiminnan kannattavuuslaskelmassanne, että näistäkin maksuista on selvittävä.

 

Tällä opintojaksolla tehtävälle liiketoimintasuunnitelmalle tuo lisäarvoa se, jos olette oikeasti vaivautuneet selvittämään rahoitusmahdollisuuksia, ettekä vain pyrkineet menemään sieltä, missä aita on matalin, eli vain kuvitelleet, että kaikilla on riittävästi rahaa sijoitettavana tähän yritystoimintaan niin, että mitään ulkopuolista rahoitusta ei tarvita. Tietysti on mahdollista, että suunnittelemaanne liiketoimintaan ei tarvita ulkopuolista rahoitusta vähäisen rahoitustarpeen vuoksi; sitä ei tietenkään lasketa työlle miinukseksi. Tavoite ei kuitenkaan välttämättä ole ilman velkaa selviäminen, koska yritystoimintaan luontaisena kuuluu riskin ottaminen.

 

TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SELVITTÄMINEN

Kannattavuuteen vaikuttavat

- Tuotteesta saatava hinta
määräytyy toisaalta kilpailuolosuhteiden ja toisaalta todellisten kustannusten perusteella. Keskeinen menestystekijä! Yhtä vaarallista kuin hinnoitella itsensä ulos markkinoilta on myydä liian halvalla – älkää tehkö halvasta hinnasta "kilpailuetua" silloin, kun asiakas on valmis maksamaan erikoisosaamisestanne, -palvelustanne, -nopeudestanne, -sijainnistanne tai muusta vastaavasta

- tuotteeseen uhratut kustannukset: muuttuvat ja kiinteät
Kiinnittäkää vielä erityishuomiota kiinteisiin: voisiko niitä pienentää?
Myös poistot ja korot ovat kiinteiden luonteisia kustannuksia, pienentävät lopullista tulosta. Älkää unohtako lyhytvaikutteisia, investointiluonteisia kustannuksia
(siis niitä, jotka syntyivät toimintaa käynnistettäessä, mutta joista ei tehdä poistoja).
Selvittäkää kunkin tuotteen muuttuvat kustannukset + yhteensä.

Kiinteät kustannukset selvitettävä myös tarkasti tulossuunnitelmaan, erittelyt tarvittaessa liitteisiin.

- tuotteen menekki: määritelkää tuotteen todennäköinen menekki. Arvioikaa eri hintavaihtoehtojen vaikutus menekkiin ja laskekaa eri vaihtoehtojen vaikutus kokonaismyyntikatteeseen. Käyttäkää todennäköisintä vaihtoehtoa tulos- ja rahoitussuunnittelun perustana.

Menekin on oltava riittävän suuri, jotta saatavalla myyntikatteella pystytään kattamaan yrityksen muut kustannukset (laskekaa kriittisen pisteen myynti ! ) ja tavoiteltava voitto.

 

Riittävien tuottojen arviointi / kriittisen myynnin laskeminen (kannattavuuslaskelma)

Tavallisimmin  perustamisvaiheessa lasketaan minimimyyntikatetarve eli se euromäärä, jolla yritys saavuttaa 0-tuloksen. Kätevää on kääntää tulosennuste ylösalaisin: asettakaa tavoitetulokseksi aluksi 0 (edellyttäen että kustannuspuolella on huomioitu palkat, muuten tavoitetulokseksi vuosiansiotavoitteenne) ja lisätkää siihen järjestyksessä kaikki toimintanne aiheuttamat kustannukset (myös poistot). Näin saatte selville, paljonko teidän vähintään tulisi saada myyntikatetta, jotta toiminta olisi kannattavaa ja pääsisitte tavoitetulokseenne.  Myyntikatetarpeeseen lisätään toimintaa vastaavat muuttuvat kustannukset, jolloin saadaan liikevaihtotarve.  Sitten arvioidaan   tämän realistisuus ottaen huomioon resurssit (henkilökunta, myymälätila, varastotila jne.) - ks. malli 'Saavutettavuuden arviointi'. Näin laskien pyritään saamaan aikaan mahdollisimman realistinen arvio siitä, kuinka paljon aloittavan yrityksen myynnin tulisi olla vuositasolla, jotta se selviytyisi operatiivisen toiminnan menoistaan ja myös tuottaisi yrittäjälle riittävän toimeentulon.

Myyntikatetarpeen laskemiseen soveltuu seuraava malli (tavanomainen tuloslaskelman kaava vähän muokattuna "nurinpäin" eli lopusta alkuun):

MINIMITULOS                                                +/- 0 €
+ poistot 
= RAHOITUSTULOSTARVE (se tulos, jonka yritys
on rahassa saavuttanut)
+ vieraan pääoman kustannukset (korot, lainaprovisiot yms)
+ (verot, joita tässä ei huomioida, koska tulos = 0 €) 0 €
=KÄYTTÖKATETARVE (rahamäärä, joka on oltava jäljellä kaikkien liiketoimintaan liittyvien  kustannusten maksamisen jälkeen)
+ vuokrat
+ kiinteät palkat sivukustannuksineen
+ kaikki muut kiinteät kustannukset (ks. erittely alla olevasta tulosennustemallista;   verratkaa myös toiminnan aloituksen rahan tarve-laskelmaan : onko kaikki mukana tässä?)
= MYYNTIKATETARVE

(Kun korvaatte toisella rivillä olevan 'poistot' lainojen lyhennyksillä, toimii tämä sama malli myös rahan riittävyyslaskelmana: kuinka paljon on tultava myyntikatetta, jotta se riittää kiinteiden kustannusten kattamiseen, rahoituskustannuksiin ja mahdollisiin lainojen lyhennyksiin.)

Ja tästä edetään: Mikä on katetuottotavoitteenne (%)? Mistä summasta laskemanne myyntikatetarve on tuo tavoittelemanne x %?
 = Liikevaihtotarpeenne. Tähän +alv =Minimimyyntitarpeenne.  (Yksinkertaisempaa kuin luulittekaan :)
Jos teillä ei ole lainkaan muuttuvia kustannuksia, on Myyntikatetarve tietysti =Liikevaihtotarve.

LASKUESIMERKKI: luokkatoteutuksella läpi käyty esimerkki tässä liitteenä osallistujien pyynnöstä - jos tästä vaikka olisi jollekulle apua ...

Myynti- ja myyntikatebudjetit on joskus syytä laatia mahdollisimman tarkasti eritellen esim. tuotteittain tai asiakasryhmittäin:

Miten myynti (arviolta; myyntiponnistuksenne yms. huomioiden) jakaantuu prosentuaalisesti eri tuotteiden / asiakasryhmien / alueiden / kuukausien kesken?

-> Myyntikatetarpeet prosentuaalisesti edellisen erittelyn mukaan

MYYNTIKATETARVE              €                    €                    €

+ kyseistä myyntiä vastaavat
muuttuvat kulut:
- raaka-aineet, muut ostot
- työpalkat sivukustannuksineen

- muut muuttuvat kustannukset

= LIIKEVAIHTOTARVE              €                    €                    €
-> YHTEENSÄ:

+ alv 24% edellisestä (tai muu alv%)

-> SAADAAN SE MYYNTIMÄÄRÄ €, JOLLA YRITYS PÄÄSEE 0-TULOKSEEN

(Laskelma 0-tuloksen saavuttamista varten on liiketoiminnan suunnittelun "apulaskelma", jota ei tarvitse liittää lopulliseen liiketoimintasuunnitelmaan.  Sen tekeminen kuitenkin helpottaa huomattavasti tulosbudjetin laatimista.)

SAAVUTETTAVUUDEN ARVIOINTI

Arvioidaan, montako asiakasta tarvitaan / kauppaa syntyy tai pitäisi syntyä kuukaudessa tai päivässä. Edellä selvitetyn mukaisesta kannattavuuslaskelmasta saadaan tavoiteltava vuosimyynti

-> laskekaa keskimääräinen kuukausimyynti €
(huomioikaa, montako toimintakuukautta)

-> laskekaa myyntituotot päivässä €
(montako pv viikossa toimintaa ?)

Arvioikaa, mikä on tuotteiden keskimääräinen myyntihinta €

Myynti edellyttää            tuotetta / kk ja               tuotetta / pv

Arvioikaa keskimääräinen ostos asiakasta kohti €

---> Myynti edellyttää          asiakasta / kk ja        asiakasta / pv

MITEN REALISTISTA TÄMÄ ON?

- huomioikaa henkilöresurssinne
- konekapasiteettinne
- toimitilojenne laajuus
- jne

Tämän arvioinnin muoto riippuu tietenkin liiketoimintanne luonteesta: jos yrityksenne tekee esim. joitakin projekteja toisille yrityksille, arvioikaa vastaavasti, montako asiakasta / projektia vuodessa / kuukaudessa tarvitaan, jotta kustannukset tulisivat katetuksi ja voittotavoite toteutuisi. Arvioikaa projektien keskimääräinen toteutusaika ja verratkaa sitä vastaavasti käytettävissä oleviin resursseihin.

Edellisistä laskelmista voidaan suoraan koota luvut tulosbudjettia varten:   myynti- ja myyntikatebudjetista tulosbudjetin alkuosa ja myyntikatetarvelaskelmasta tuloslaskelman alaosa.  Myös tulosbudjetti voidaan laatia aluksi edellä esitettyjen erittelyiden mukaan.  Liiketoimintasuunnitelmassa tulee kuitenkin esittää koko vuoden kaikki tuotot ja kustannukset sisältävä tulosennuste. Olennaista on, että tuleosennusteeseen ei vain "keksitä" lukuja jostakin, vaan että niillä on selkeä yhteys yrityksen operatiiviseen toimintaan.

Tulossuunnitelma voidaan laatia seuraavan  mallin mukaan. Huomatkaa, että tuloslaskelmassa olevissa luvuissa ei ole arvonlisäveroa.

 

MALLI TULOSENNUSTEEN LAATIMISTA VARTEN

MYYNTITUOTOT (=kokonaislaskutus)
-vähennetään alv-osuus
-hinnanalennukset yms.
Edellisten vähennysten jälkeen saadaan yrityksen liikevaihto, josta varsinainen tuloslaskelma alkaa.
LIIKEVAIHTO € (100%)
Vähennetään muuttuvat kulut
-raaka-aine- ja muu tavaramenekki
-tuntipalkat (x 1.4; sis. sivukustannukset
)
-muut muuttuvat kulut
Muuttuvat kulut yhteensä
(Muuttuvia ja kiinteitä kuluja ei tarvitse välttämättä eritellä, eikä aina voikaan. Joskus se on kuitenkin välttämätöntä hinnoittelua ja kannattavuusseurantaa varten )
MYYNTIKATE (Liikevaihto – muuttuvat kulut)
(myyntikatteen %-osuus liikevaihdosta % )
Olisiko toimialalta saatavissa tähän vertailuluku?
€ (%)
Vähennetään kiinteät kulut:
-palkat (x 1.4)
-toimitilojen vuokrat
-mahdolliset leasingvuokrat
-konttorikulut (puhelin, tietoliikenne
yms.)
-kiinteistökulut (energia, siivous yms)
-vakuutukset (vapaaehtoiset)
-auton käyttökulut kuljetukset, matkat
-kirjanpito, muu hallinto
-lehdet, kirjat, koulutus
-mainonta, muu menekinedistys
-toimintavuoden "pienhankinnat" (mitä?)
-muut kiinteät kulut
-varmistakaa vielä, ettei mitään unohtunut !!!
 
Kiinteät kulut yhteensä
KÄYTTÖKATE (myyntikate – kiinteät kulut)
(käyttökatteen prosenttiosuus liikevaihdosta %)
€ (%)
Käyttökate siis kertoo miten paljon toiminnan tuottamista tuloista jää poistojen, korkojen ja verojen kattamiseen. Käyttökateprosentin tavoitetaso riippuu paitsi toimialasta/toiminnan luonteesta (kustannusrakenteesta), myös yrityksen rahoitusrakenteesta.
Vähennetään poistot pitkävaikutteisista investoinneista
-
selvittäkää työssänne, mistä poistot tehty & %
LIIKEVOITTO ("toiminnallinen tulos")
Vähennetään korko- ja muut rahoituskulut
(
lisätään mahdolliset rahoitustuotot €)
Korkokustannusten määrä lasketaan rahoitussuunnitelma- lomakkeelle täytettyjen luottojen perusteella.
Kun liikevoitosta on vähennetty tai lisätty rahoituksen osuus, saadaan
VOITTO ENNEN VEROJA

Veronmaksun suunnitteluun ei aloittavan yrityksen perustajan kannata käyttää liikaa aikaa: ensimmäisinä vuosina verot jäävät yleensä pieniksi.
Huomatkaa, että jos kyseessä on yksityinen toiminimi, tämä on yrittäjän verotettavatulo (t:mi ei voi maksaa yrittäjälle palkkaa). Muissa henkilöyhtiöissä voitto lisätään yhtiömiesten verotettavaan palkkatuloon (jos siis palkkoja maksettu eikä otettu yksityisottoina).

 

MAKSUVALMIUDEN SEURANTA

Kassabudjetti

Vaikka rahat näyttäisivätkin riittävän vuositasolla tehdyn rahoitussuunnitelman perusteella ja tehty tulossuunnitelma osoittaisi yritystoiminnan olevan kannattavaa, ei yrityksen toimintakyky ole vielä taattu riittävällä varmuudella: Tämä johtuu siitä, että maksut kassaan ja kassasta harvoin tapahtuvat tasaisena virtana läpi vuoden: myyntituotot saattavat painottua määrätyille kuukausille, kun taas palkat ja monet muut erät on välttämättä maksettava säännöllisesti. Rahaa sitoutuu myyntisaamisiin ja varastoon sekä kalustohankintoihin, jotka eivät synnytä välittömästi myyntituloja. Kuukausittainen myyntiprosessi on purettava rahavirroiksi ottaen huomioon laskutettavan työn syntyminen ajan kuluessa ja asiakaan maksuehdot. Kassasta lähtevien kustannusten ajankohdat pystytään suunnilleen arvioimaan.

Maksuvalmiuden säilyttämiseksi ja ennakoimiseksi on siis tarpeen laatia kassabudjetti ainakin kuukauden tarkkuudella. Siihen tarkoitukseen voidaan käyttää  YritystutkimusneuvottelukunnanT5 lomaketta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä sellaisiin julkisiin maksuihin, joilla on kiinteä eräpäivä, kuten sosiaaliturvamaksut, ennakonpidätykset, verotilitykset sekä eläkemaksut. Näiden lykkääminen voi tulla yritykselle hyvin kalliiksi. Joitakin maksuja - kuten vieraalle työvoimalle maksettavat palkat - ei voi käytännössä lykätä ollenkaan. Älkää unohtako kassabudjetista mahdollisia toimintanne vaatimia ennakkomaksuja.

Kassabudjetin viimeiseltä riviltä 34 näkyy mahdollinen kassavaje tai ylijäämä. Vaje on tietenkin katettava jollakin tavalla, mikä merkitsee käytännössä tulojen nopeuttamista, menojen viivästyttämistä tai pääomarahoituksen hankkimista

Huom.
Kassabudjetti on laadittava työn liitteeksi erityisesti silloin, jos haluatte osoittaa rahoittavanne alkuvaiheen toimintaa tulorahoituksella: sen avulla voitte todistaa, että ennakoidut sisään tulevat rahavirrat riittävät kattamaan ulos lähtevät maksut. Käytännössä toiminnan alkuvaiheessa on välttämätöntä laatia kassabudjetti: Se kertoo se ajankohdan, milloin yrityksen toiminta ei enää sido  pääomarahoitusta, vaan sisään tuleva rahavirta (tulot) kattaa ulos lähtevän rahavirran (menot), eli kassavirta kääntyy negatiivisesta positiiviseksi. Suunnitelmassa on siis osoitettava, miten negatiivinen kassavirta katetaan.

Kaikki T-lomakkeet löytyvät Yritystutkimusneuvottelukunnan sivuilta. Tässä työssä tarvitaan selkeyden vuoksi kuitenkin tarkempia erittelyjä, joten käyttäkää tämän työn laskelmamalleja tai vastaavia lisäksi, vaikka täyttäisittekin em. lomakkeet.

Luottotiedot ja maksuhäiriömerkinnät

Mikäli liiketoimintaanne liittyy luotolla myyminen, kannattaa vakavasti harkita asiakasyritysten luottotietojen tai yksityishenkilöiden maksuhäiriömerkintöjen tarkistamista - ainakin liikesuhteen alkuvaiheessa ja suurissa luottokaupoissa. Luottotietoja myyvät esimerkiksi Suomen Asiakastieto Oy ja Intrum Justitia Oy. Pieni satsaus luottotietoihin korvautuu varmasti vähentyneinä luottotappioina.

Sivun alkuun


©Tarja Heikkilä  31.08.2017