DBTech
DBTech Pro Leonardo da Vinci
Greece

 In Finnish . In German . In Spanish . In English

Η σύμπραξη
DBTechNet συνιστά μία πρωτοβουλία των Ευρωπαίων καθηγητών βάσεων δεδομένων.

Το έργο DBTech Pro χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo da Vinci, για την περίοδο από το Δεκέμβριο 2002 έως τον Μάϊο 2005.

Η Ανάγκη


"Databases today are essential to every business. They are used to maintain internal records, to present data to customers and clients on the World-Wide-Web, and to support many other commercial processes. Databases are likewise found at the core of many scientific investigations. They represent the data gathered by astronomers, by investigators of the human genome, and by biochemists exploring the medicinal properties of proteins, along with many other scientists.

The power of databases comes from a body of knowledge and technology that has developed over several decades and is embodied in specialized software called a database management system, or DBMS, or more colloquially a "database system". A DBMS is a powerful tool for creating and managing large amounts of data efficiently and allowing it to persist over long periods of time, safely. These systems are among the most complex types of software available."

σελίδα 1, Database Systems: The Complete Book των Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer D. Widom, Prentice Hall 2001

"Databases are everywhere. They provide functionality for client-server applications, for legacy organizational applications, and for both business-to-customer and business-to-business e-commerce applications. They are also used on millions of desktops. Because of this popularity, database processing has become the most important topic in the information systems curriculum. Knowledge of database design, development, administration and access technology is critical for the success of every information systems graduate.

Unfortunately, increased popularity has not meant increased competency. Many students (as well as professionals) have been deceived by the simplicity of creating small databases using products such as Microsoft access. With this background, they believe they know sufficient database technology to create databases that have more complicated structure and greater processing complexity. The result is often a mess: databases are hard to use, barely meet system requirements, and are difficult to redesign."

σελίδα xi, Database Processing: Fundamentals, Design, and Implementation του David Kroenke,  Prentice Hall 2003

Reutlingen

Αποστολή και Στόχοι

Η τεχνολογία των βάσεων δεδομένων συνιστά σήμερα την ακρογωνιαία λίθο των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων: από τις μικρής κλίμακας εφαρμογές πελάτη-διακομιστή, μέχρι τα μεγάλα συστήματα που εξυπηρετούν επιχειρήσεις, τις εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ των επιχειρήσεων, κλπ. Τα βασικά εργαλεία αυτοματοποιημένης ανάπτυξης κώδικα που είναι ευρέως διαθέσιμα σήμερα, μπορεί να αποβαίνουν χρήσιμα στην ανάπτυξη μικρής κλίμακας εφαρμογών, όμως  μπορεί να έχουν καταστροφικά αποτελέσματα όταν χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη πολύπλοκων σύγχρονων εφαρμογών με υψηλές απαιτήσεις για αξιόπιστη επεξεργασία και διαχείριση των επιχειρηματικών δεδομένων. Σήμερα, οι φοιτητές και οι καθηγητές που φιλοδοξούν να ακολουθούν τις εξελίξεις χρειάζεται να έχουν βαθύτερη γνώση της μεθοδολογίας σχεδιασμού μιας βάσης δεδομένων, την ανάπτυξη εφαρμογών, τη διαχείριση του σύγχρονου DBMS, των διαθέσιμων προϊόντων λογισμικού DBMS, τα σχετικά διεθνή πρότυπα, καθώς επίσης χρειάζεται να γνωρίζουν καλά ένα διαρκώς αυξανόμενο αριθμό συγγενών τεχνολογιών οι οποίες ενσωματώνονται βαθμιαία στο σύγχρονο DBMS, επεκτείνοντας τη λειτουργικότητά του και διευρύνοντας το πεδίο της εφαρμογής του. 

Στόχους του έργου αποτελούν ο προσδιορισμός του ουσιαστικού μέρους του γνωστικού αντικειμένου της τεχνολογίας των βάσεων δεδομένων, το οποίο συμπεριλαμβάνει τα σχετικά διεθνή πρότυπα, τις προδιαγραφές, των σύγχρονων τάσεων της τεχνολογίας, και η γνώση των δυνατοτήτων των προϊόντων λογισμικού DBMS. Στις δραστηριότητες του έργου εντάσσεται ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, και η πιλοτική εφαρμογή πειραματικών μαθημάτων, καθώς επίσης μεθόδων και εκπαιδευτικού υλικού εξάσκησης στο εργαστήριο. Τα εν λόγω παραδοτέα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία προχωρημένων θεμάτων της τεχνολογίας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς επίσης και στη γενικότερη επιμόρφωση των επαγγελματιών του χώρου. 

Επιπλέον αποστολή του έργου αποτελεί η διερεύνηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν να αναπτυχθεί ένα Ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης γνώσεων και ικανοτήτων του επαγγελματία του χώρου των βάσεων δεδομένων, σε τρόπο ώστε αυτό να είναι ανεξάρτητο του όποιου κατασκευαστή DBMS.  

Meeting

ΤΟ Όφελος για την Επιχείρηση

Μακροπρόθεσμα, η επιχείρηση θα επωφεληθεί από:
 • την ύπαρξη πολύ καλά κατηρτισμένου προσωπικού
 • τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της επαγγελματικής αξίας του προσωπικού
 • τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης, στο σύνολό της
 • την πιστοποίηση των επαγγελματικών ικανοτήτων του προσωπικού, σε Ευρωπαϊκό επίπεδοΑντικειμενικός Σκοπός του Έργου

Το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου θα γίνει διαθέσιμο στους φοιτητές και στους καθηγητές των ιδρυμάτων-μελών. Θα υπάρξει επίσης η δυνατότητα προσφοράς των μαθημάτων μέσω του διαδικτύου. Τα εν λόγω μαθήματα και οι αντίστοιχες ασκήσεις/εξετάσεις συνιστούν μια ευκαιρία για πρόσβαση σε επιπλέον γνώση και ικανότητες, ευκαιρία η οποία παρέχεται εξίσου στον κάθε ένα Ευρωπαίο επαγγελματία του χώρου, χωρίς διακρίσεις, ανεξάρτητα του τόπου της εργασίας του.

Παραδοτέα του έργου συνιστούν:

 • Η περιγραφή του περιεχομένου των μαθημάτων τα οποία καλύπτουν όλες τις επαγγελματικές εξειδικεύσεις του χώρου της τεχνολογίας των βάσεων δεδομένων
 • Η ανάπτυξη πρακτικού εκπαιδευτικού περιεχομένου για εργαστηριακού τύπου εξάσκηση, μαζί με όλη τη σχετική τεκμηρίωση για τη διεξαγωγή τους μέσω του διαδικτύου, στα Αγγλικά (υπάρχει επίσης δυνατότητα διάθεσης του σχετικού υλικού τεκμηρίωσης στα Φινλανδικά, Γερμανικά, Ελληνικά και Ισπανικά, εφόσον χρειαστεί).
 • Η σύνταξη προδιαγραφών που να αφορούν στη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων και διαγωνισμών στο αντικείμενο
 • Εκθέσεις αξιολόγησης του έργου από εταιρίες πληροφορικής οι οποίες συμμετέχουν σε αυτό
 • Η παιδαγωγική αξιολόγηση του συνόλου του έργου και των αποτελεσμάτων του

Στο έργο συμμετέχουν επιχειρήσεις-μέλη εκπρόσωποι των οποίων έχουν αναλάβει την πολύ σημαντική υποχρέωση όπως  καθορίσουν τους επιμέρους τομείς στην επαγγελματική εξειδίκευση, καθώς επίσης και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου των μαθημάτων και των εργαστηριακών τους ασκήσεων. Ειδική μέριμνα γίνεται ώστε τα τελευταία να αξιολογηθούν για την παιδαγωγική τους αξία και τη συμβολή τους στην επιμόρφωση.


Malaga
Helsinki

Εργαστηριακά Σεμινάρια

Παράλληλα με τη διεξαγωγή των πιλοτικών δοκιμών των μαθημάτων, θα διεξαχθούν και τέσσερα κύρια εργαστηριακά σεμινάρια. Τα εν λόγω σεμινάρια πρόκειται να διεξαχθούν σε διαφορετικές χώρες, με διαρκή επιτήρηση όσον αφορά στην παιδαγωγική τους αξία. Θα περιλαμβάνουν παρουσιάσεις ειδικά επιλεγμένων θεμάτων και πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο για τους συμμετέχοντες φοιτητές και στελέχη επιχειρήσεων. Η θεματολογία των εν λόγω εργαστηριακών σεμιναρίων έχει ως εξής:

 • Έλεγχος του Ταυτόχρονου και Τεχνολογίες Επαναφοράς μετά από Βλάβη (Θεσσαλονίκη, Ελλάς, Νοέμβριος 2003)

 • Μεθοδολογίες Σχεδιασμού Βάσεων Δεδομένων (Malaga, Ισπανία, Μάϊος 2004)

 • Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Πληροφορίας από τα Δεδομένα (Reutlingen, Γερμανία, Νοέμβριος 2004)

 • XML και Βάσεις Δεδομένων (Helsinki, Φινλανδία, Απρίλιος 2005)

Paneeli


Πακέτα Εργασίας του Έργου

Οι επιμέρους δραστηριότητες του έργου κατανέμονται σε εννέα πακέτα εργασίας, το κάθε ένα από τα οποία έχει έναν υπεύθυνο συντονιστή
 

WP1    Διαχείριση

Helia, Tiina Junkkari:

Γενική διεύθυνση του έργου, διαχείριση των οικονομικών

WP2    Γνωστικές Περιοχές

Πανεπιστήμιο του Paisley, Thomas Connolly: 

Καθορισμός των ικανοτήτων και της εξειδίκευσης του σύγχρονου Ευρωπαίου επαγγελματία της τεχνολογίας των βάσεων δεδομένων

WP3    Εκπαιδευτική Πρακτική, Εργαστήρια και Εξετάσεις

Πολυτεχνείο Häme, Jaakko Rantanen:

Ανάλυση των μεθόδων που εφαρμόζονται στη διδασκαλία και στην εξέταση των διαφόρων μαθημάτων, του τρόπου με τον οποίο καθορίζεται, αναπτύσσεται και τεκμηριώνεται το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό για τα εργαστήρια, και πιλοτική εφαρμογή όλων αυτών με παιδαγωγική επίβλεψη.
WP4    Προσδιορισμός Περιεχομένου και Δοκιμών

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Δέρβος:

Ανάπτυξη των εξειδικεύσεων που εντοπίζει το πακέτο εργασίας WP2 και απεικόνιση αυτών σε εκπαιδευτικούς στόχους με εκπαιδευτικό περιεχόμενο, στο επίπεδο της προδιαγραφής της σχετικής ύλης. Αυτά, σε συνεργασία με την ομάδα της παιδαγωγικής αξιολόγησης.  
WP5    Πιλοτικές Εφαρμογές

Πανεπιστήμιο Reutlingen, Fritz Laux:

Πιλοτική εφαρμογή της σχετικής εκπαίδευσης στα ιδρύματα-μέλη σε τρία εκπαιδευτικά εξάμηνα, αναφορά και οργάνωση του σχετικού υλικού τεκμηρίωσης

WP6    Σύνταξη Προδιαγραφών της Πιστοποίησης  DBTech Pro

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Γεώργιος Ευαγγελίδης:

Οργάνωση του υλικού και των παραδοτέων των πακέτων εργασίας WP2, WP3, και WP4, καθορισμός των αντίστοιχων επιπέδων αξιολόγησης και του βαθμού συμβολής στην πιστοποίηση. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των περιπτώσεων πιλοτικής εφαρμογής των μαθημάτων, υποδείξεις για τη βελτίωσή τους. Διεξαγωγή έρευνας η οποία να αφορά στη διερεύνηση της ανάγκης ύπαρξης ή όχι ενός σχήματος πιστοποίησης γνώσεων και ικανοτήτων των επαγγελματιών του χώρου, πιστοποίηση η οποία να γίνεται από φορέα ανεξάρτητο των κατασκευαστών συστημάτων DBMS.    
WP7    Αξιολόγηση

Πανεπιστήμιο Malaga, José F. Aldana-Montes:

Τεκμηρίωση των διαδικασιών και των μεθόδων εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. Παιδαγωγική αξιολόγηση της διαδικασίας επιμόρφωσης και των αποτελεσμάτων της. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου πακέτου εργασίας, θα οργανωθούν με ενιαίο τρόπο όλες οι εκθέσεις που αφορούν στην αξιολόγηση των επιμέρους στα άλλα πακέτα εργασίας.

WP8    Δημοσιοποίηση

Πολυτεχνείο Helia, Martti Laiho:

Συναντήσεις με επιχειρήσεις, οργάνωση/διεξαγωγή σεμιναρίων, σύνταξη ανακοινώσεων και άρθρων σχετικά με τις δραστηριότητες του έργου. Καταγραφή και συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν στη δημοσιοποίηση των παραδοτέων του έργου στην πορεία της εξέλιξής του.

WP9    Εργαστηριακά Σεμινάρια

Πολυτεχνείο Helia, Kari Silpiö:

Καθορισμός του περιεχομένου και της μορφοποίησης των κειμένων του τυπικού εργαστηριακού σεμιναρίου, αναφορά επί της διεξαγωγής του κάθε ενός από τα τέσσερα κύρια εργαστηριακά σεμινάρια του έργου.

 


Lab exercise

Οι Συμμετέχοντες

Συντονισμός:
•    Helia (Helsinki Business Polytechnic), Helsinki, Φινλανδία


Μέλη
:
•    ALTEC Α.Ε., Ελλάς
•    Πανεπιστήμιο Reutlingen, Γερμανία
•    HAMK, Πολυτχνείο Häme, Hämeenlinna, Φινλανδία
•    Solid EMEA North, Φινλανδία
•    Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης,
Ελλάς
•    TietoEnator Public Sector, Φινλανδία
•    Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη,
Ελλάς
•    Πανεπσιτήμιο Málaga, Ισπανία
•    Πανεπιστήμιο Paisley, Ηνωμένο Βασίλειο

Reutlingen Malaga

www.DBTechNet.org