DBTech
DBTech Pro Leonardo da Vinci
Suomi
 In German . In Greece . In Spanish . In English

DBTech Pro on eurooppalaisten tietokantaopettajien aloitteeseen perustuva tietokantaopetuksen kehittämisprojekti, joka ajoittuu joulukuusta 2003 toukokuuhun 2005. Projektia rahoittaa EU:n ammatillisen koulutuksen Leonardo da Vinci ohjelma.

Tietokantaosaamiseen on todellinen tarve

Seuraavat alan oppikirjoista poimitut lainaukset vastaavat DBTech Pro projektin opettajien ja alan ammattilaisten käsityksiä:

”Tietokannat ovat keskeisiä kaikilla toimialoilla. Niillä ylläpidetään tietovarantoja, välitetään tietoja asiakkaille webin välityksellä ja pidetään organisaation prosessit toiminnassa. Samoin tietokannat mahdollistavat monet tieteelliset löydökset. Niihin ovat kerryttäneet tietoja tähtitieteilijät, ihmisen perimän tutkijat ja biokemistit, jotka kartoittavat proteiinien lääkinnällisiä ominaisuuksia sekä monet muiden tieteiden harjoittajat.

Tietokantojen mahdin kasvualusta on tietotaidossa, joka on karttunut vuosikymmenien aikana ja joka kiteytynyt erikoistuneiksi ohjelmistoiksi, joita kutsutaan tietokannan hallintajärjestelmiksi eli tietokantajärjestelmiksi.

Tietokantajärjestelmä on voimakas väline, kun luodaan ja hallitaan suuria tietomääriä tehokkaasti ja säilytetään se turvatusti pitkiä aikoja.  Nämä järjestelmät kuuluvat monimutkaisimpiin tietokoneohjelmistoihin.”

lainaus kirjasta ”Database Systems: The Complete Book”, Hector Garcia-Molina, Jefferey D. Ullman, Jennifer D. Widom, Prentice-Hall 2001

“Tietokannat ovat kaikkialla. Niiden varassa toimivat monet client-server sovellukset, perinteiset yritysjärjestelmät sekä sähköisen liiketoiminnan ja verkkokaupan sovellukset.  Niitä käytetään miljoonissa työasemissa.  Tietokantojen teknologiasta on muodostunut keskeinen aihealue tietojärjestelmien oppisisällöissä.  Tietokantojen suunnittelun, kehittämisen, hallinnan ja käsittelyn tuntemus on kriittinen menestystekijä valmistuville tietotekniikan opiskelijoille.

Valitettavasti lisääntynyt tarve ei ole merkinnyt osaamisen kasvua.  Monet opiskelijat (samoin kuin ammattilaiset) ovat saaneet harhaisen käsityksen tästä aihepiiristä esimerkiksi Microsoft Access -ohjelman yksinkertaisuuden vuoksi. Kapean tietokantateknologian osaamisen he luulevat olevan riittävää - tietokantoihin, jotka tulevat rakenteeltaan ja toiminnoiltaan yhä monimutkaisemmiksi.  Tuloksena on usein sekasorto: tietokannat ovat hankalia käyttää, tuskin ne edes vastaavat järjestelmälle asetettuja vaatimuksia ja niihin aiheutettuja vikoja voi olla vaikea korjata.”

lainaus kirjasta ”Database Processing: Fundamentals, Design, and Implementation”, David Kroenke, Prentice-Hall 2003
Reutlingen

Projektin tarkoitus ja missio

Tietokantateknologia on nykyaikaisten tietojärjestelmien kulmakivi aina pienimuotoisista client-server sovelluksista konsernitason järjestelmiin ja sähköisen liiketoiminnan sovelluksiin.  Saatavilla on monia ohjelmistojen kehitysvälineitä (RAD-ohjelmistoja), jotka tarjoavat yksinkertaisia menetelmiä nopeaan sovelluskehitykseen. 

Yksinkertaiset välineet ovat hyödyllisiä pienimuotoisten sovellusten nopeaan rakentamiseen, mutta ne voivat olla jopa haitallisia monimutkaisten ja luotettavuutta vaativien, nykyaikaisten yritystason järjestelmien kehittämisessä.

Opiskelijat ja työelämään astuvat ammattilaiset tarvitsevat perusteellista tietämystä tietokantasuunnittelusta, tietokantakäsittelystä sovelluskehityksessä ja tietokantahallinnasta, alan standardeista, keskeisistä DBMS-tuotteista ja sovelluskehityksen trendeistä nopeasti kasvavilla ja integroituvilla teknologian aloilla.

DBTech Pro –projektin tarkoituksena on tunnistaa tietokantateknologian keskeiset tietämysalat kattaen alaan liittyvät standardit, määritykset, teknologian trendit ja johtavat DBMS-tuotteet. Projekti suunnittelee, kehittää ja testaa kurssimoduuleita, menetelmiä ja laboratorioharjoituksia käytettäväksi syventävillä kursseilla oppilaitoksissa ja ammatillisessa jatkokoulutuksessa.  Projekti selvittää myös mahdollisuuksia toimittajariippumattoman tietokanta-ammattilaisen sertifikaatin kehittämiseen.

Tavoiteltuja tuloksia

Jo projektin kuluessa DBTech Pro kokoaa huippuosaajat eri tietokantaosaamisen alueilta yhteisen kehittämistyöhön.
Osaajat edustavat yritysten tietotekniikan ammattilaisia, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opetushenkilöstöä sekä  pedagogiikan ammattilaisia.
 
Pitkällä tähtäimellä projekti tuottaa yrityselämään
 • ammattitaitoisia asiantuntijoita
 • tunnetun sertifikaatin henkilöstölle
 • kilpailukykyäProjektin tavoitteet

Kaikki kehitettävä oppimateriaali tulee olemaan projektiin osallistuvien oppilaitosten, opiskelijoiden ja opettajien käytettävissä ja avaa näin oppilaitoksille nykyisen infrastruktuurin puitteissa mahdollisuuksia englanninkielisten kurssien tarjontaan Internet verkko-opetuksessa.  Verkko-opetuksen kurssimoduulit ja tutkinnot tarjoavat mahdollisuuksia tasavertaiseen opiskeluun ja tietämyksen sekä taitojen päivittämiseen ammattilaisille kaikkialla Euroopassa.

Konkreettisia projektin tuotoksia ovat
 • tietokantateknologian osaamisalueet kattavat kurssikuvaukset
 • Internetin kautta englanniksi käytettävät opiskelulaboratoriot ohjeistoineen (tarvittavilta osin käännettyinä suomen-, saksan-, kreikan- ja/tai espanjankielelle)
 • määritys osaamisalueiden/opintojaksojen kokeista ja testeistä
 • osaamisalueen ja tuotteiden arviointiraportti
 • tuotosten pedagoginen arviointiraportti
DBTech Pro –projektin yrityspartnereilla on tärkeä rooli asiantuntemusalueen määrityksessä sekä tuotettujen opintomoduulien ja laboratorioiden sisällöllisessä arvioinnissa.  Erityistä huomiota kiinnitetään myös kurssimoduulien ja workshop-toteutusten pedagogiseen arviointiin.

Malaga
Helsinki

Workshopit

Pilottitoteutusten lisäksi projekti järjestää  neljä pedagogisesti monitoroitua workshop-toteutusta eri jäsenmaissa. Sisältö  koostuu valittujen aihealueiden  teorialuennoista ja laboratorioharjoituksista. Tilaisuuksiin osallistuu sekä tutkinto-opiskelijoita että paikallisen työelämän edustajia. 
Workshop-teemat:
 • Samanaikaisuuden hallinta sekä tietokantainstanssin toipumisteknologiat (Thessaloniki, Kreikka, 11/2003)
 • Tietokantasuunnittelun metodologiat sekä systemaattinen indeksisuunnittelu (Malaga, Espanja, 5/2004)
 • Tietovarastointi ja tiedon louhinta (Reutlingen, Saksa, 11/2004)
 • XML ja tietokannat (Helsinki, 4/2005)

Paneeli


Projektin  työkokonaisuudet

Projekti on jaettu yhdeksään työkokonaisuuteen (Work Package, WP), joilla on nimetyt vastuulliset vetäjät:
WP1    Hallinto
Helia (projektin sopija-organisaationa), Tiina Junkkari:

projektihallinta ja taloushallinto

WP2    Osaamisalue
Paisleyn yliopisto, Thomas Connolly:

Eurooppalaisen DBTech Pro tietokanta-ammattilaisen osaamisalueen määritys

WP3    Opetuskäytännöt, harjoitukset ja testit
HAMK, Jaakko Rantanen:

Opetuskäytäntöjen analysointi ja testaus eri moduuleissa, harjoituslaboratorioiden määritykset, asennukset ja ohjeistot sekä näiden piltottitestaus yhteistyössä pedagogisen arvioijan kanssa

WP4    Sisällön määritys ja testit
T.E.I.  Thessaloniki, Dimitris Dervos:

Osaamisalueen kurssikuvausten kokoaminen WP2:n työn pohjalta yhteistyössä pedagogisen arvioijan kanssa

WP5    Pilotoinnit
Reutlingenin yliopisto, Fritz Laux:

Modulien ja harjoitusten testitoteutukset ja näiden raportointi

WP6    Sertikaattimahdollisuuden selvitys
Makedonian yliopisto Thessaloniki, Georgios Evangelidis:

Kokemusten keruu edellisistä, pilotointien tarkastus ja kehitystarpeiden määritys, selvitys sertikaatin mahdollisuuksista

WP7    Arviointi
Malagan yliopisto, Jóse F. Aldana:

Sisäinen ja ulkoinen pedagoginen arviointi edellisistä ja järjestetyistä workshopeista

WP8    Levitys
Helia, Martti Laiho:

Tiedottaminen projektista yrityksissä, seminaareissa, projektin workshopeissa esityksin ja artikkelein sekä raportointi toteutuneesta

WP9    Workshopit
Helia, Kari Silpiö:

DBTech Pro Workshop –määritykset, toteutusten seuranta ja tuotteistus


Lab exercise

DBTech Pro -projektin  partneriorganisaatiot

Sopija ja koordinaattori:
•    Helia (Helsingin ammattikorkeakoulu), Helsinki

Partnerit:
•    ALTEC S.A., Kreikka
•    Fachhochschule Reutlingen, Saksa
•    HAMK (Hämeen ammattikorkeakoulu)
•    Solid EMEA North
•    T.E.I.  Thessaloniki, Kreikka
•    TietoEnator julkishallinto
•    University of Macedonia, Kreikka
•    Universidad de Málaga, Espanja
•    University of Paisley, Iso-Britannia

Reutlingen Malaga

www.DBTechNet.org